תקנון

 1. הגדרות
  בתקנון זה למונחים הבאים תהיה המשמעות שלהלן:
  האתר- אתר האינטרנט של אפרתה
  החברה- חברת "אפרתה מעצבת אופנה בע"מ"
  הבגדים- הבגדים המופיעים באתר ומוצעים למכירה
  זמן האספקה- בין 7-14 ימי עסקים, (מובהר כי יום עסקים אינו כולל את שישי ושבת)
  יום האספקה- אותו יום בו נמסרה הסחורה ליעודה המבוקש.
  כתובת למשלוח- הכתובת שציין המזמין בטופס ההזמנה ככתובת למשלוח הזמנות.
 2. כללי
  א. האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת בגדים חדשים והוא בבעלות החברה ומנוהל על ידה. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשרות הלקוחות של החברה בכתובת החברה ו/או באימייל: studioefrata@gmail.com
  ב. בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה.
  ג. התקנון הינו הבסיס החוקי לגלישה באתר והוא מסדיר את היחסים בין החברה לבין הגולש ו/או המזמין.
  ד. כל אדם המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר בעצם ביצוע הפעולה כי הוא קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
  ה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
  ו. החברה תשתדל לעשות את מיטב יכולתה כדי להציג בפני הלקוחות תמונות מדויקות ככל האפשר.
  ז. מחירי המוצרים כוללים מע"מ על פי הדין.
  ח. החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או הבגדים שתמונותיהם מופיעות באתר.
  ט. החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע והמוצג באתר, יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אולם מובהר כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים והחברה לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מהן או הקשורה אליהן.
  י. רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 3. הרשמה לאתר וביצוע הזמנה
  א. כדי לבצע הזמנה על הגולש להירשם לאתר באמצעות טופס ההרשמה. הרישום הוא חד פעמי לאחר מכן יוכל הלקוח להזמין ללא צורך ברישום מחדש. אם תשכח הססמא, תשלח ללקוח ססמא חדשה שתאפשר לו לגלוש באתר.
  ב. פרטי הלקוח יעודכנו בהתאם לנתונים המוזנים בטופס הרישום.
  ג. רכישת מוצרים תתבצע על ידי לקוח רשום באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.
  ד. הפרטים כפי שהוזנו בטופס ההזמנה וכן רישום העסקה במחשבי החנות יהוו ראייה חלוטה לנכונות הפעולות.
  ה. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
  ו. אישור פעולת הרכישה מותנה בהמצאות המוצר הנרכש במלאי במועד האספקה המבוקש ו/ במועד ההזמנה. אם לא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא הנהלת האתר מחויבת במכירת המוצר ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל נזק ישיר או עקיף אשר נגרם לרוכש או לצד ג'. בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב לו כל סכום ששילם (אם שילם) להנהלת האתר ו/או תבטל החיוב (אם בוצע) בגין פעולת הרכישה. מובהר כי יתכנו מצבים בהם על אף שהפריט מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל הוא חסר ולא ניתן לספק אותו. במקרים אלו תבוטל העסקה וללקוח לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם על ידי הלקוח.
  ז. כל לקוח יהיה רשאי להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש חדש וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה. היעד האחרון שיעודכן על ידי הלקוח יישמר במאגר החברה כיעד המבוקש של הלקוח.
  ח. החברה תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של לקוח מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי 
 4. מדיניות החזרת מוצרים וביטול עסקה
  א. פרק זה יהיה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 (להלן: החוק)
  ב. מזמין יכול לבטל את ההזמנה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן:
  1. ביטול לפני משלוח המוצר ע"י החברה: מזמין יכול לבטל הזמנה של סחורה בטרם שנשלחה ע"י החברה וזאת ללא חיוב נוסף.
  עם ביטול ההזמנה יוחזרו ללקוח הכספים ששילם בגינה.
  2. זיכוי כספי ניתן על ביטולים שנעשו בתוך 48 שעות ממועד קבלת המוצר. המזמין ישא בהוצאות החזרת הסחורה למחסנים.
  לאחר 48, לא ינתן זיכוי כספי כי אם זיכוי למימוש באתר או בחנויות המעצבת.
  3. זיכוי כספי יינתן דרך אמצעי התשלום עימו בוצעה העסקה.
  ג. במידה ולא הודיע הלקוח לחברה על פגם כלשהו במוצר בתוך 24 שעות מיום קבלתו, הדבר מהווה הודעה כי לא נפל שום פגם וללקוח ו/או המזמין לא תהיה כל טענה כנגד החברה ו/או האתר לעניין קיומו של פגם כלשהו במוצר.
  ד. מובהר ומוסכם כי לקוח אינו רשאי להחזיר ו/או לבטל יותר משתי עסקאות ברציפות אלא אם כן נפל במוצר פגם המונע ממנו לעשות בו שימוש. ביטול עסקה כולל גם מקרים של השבת כספים ו/או מתן זיכוי להחלפת מוצר.
  ה. החברה תהא רשאית לבטל עסקה או הזמנה כולה או חלקה במקרים הבאים:
  1. נפלה טעות קולמוס בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר
  2. אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין.
  3. במקרה של כוח עליון, פעולה מלחמה, איבה, טרור, מצב חרום ו/או כל דבר אחר שימנע ביצוע מכירה תקין.
  4. אזל המוצר מהמלאי ;
  הודעה על ביטול הזמנה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדוא"ל לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה.
  החברה ו/או מנהלי האתר לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי לרבות נזק כספי בגין ביטול ההזמנה ו/או החזרת הבגד לפי הוראות פרק זה.
  5. מובהר ומוסכם כי פריטים ב"סייל" או בסוף עונה ניתנים להחלפה תוך 48 שעות ממועד קבלת המשלוח ואין בגינם החזר כספי.
 5. אספקה ומשלוחים
  א. החברה מתחייבת לספק את הסחורה במסגרת זמן האספקה ליעד .
  ב. החברה לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
  1. כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום ונזקי טבע.
  2. שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה ו/או הובלת המוצרים.
  3. כל סיבה שאינה בשליטת החברה.
  4. מסיבה הקשורה עם מבצע השליחות.
 6. זכויות יוצרים
  א. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תאור ועיצוב הבגדים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
  ב. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב בגדים, תמונות הבגדים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.
  ג. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.